Национален ученически екопарламентНационален ученически екопарламент

МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКОКЛУБ
в
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ

От /трите имена/ ......................................................................................................................
Уважаеми г-н/г-жо Председател,

Моля, клубът, който представлявам да бъде включен в състава на Екопарламента.

Запознат/а съм с Устава на Организацията, приемам го и ще изпълнявам членските си задължения.

Град/Село ..................................................п.к...................

Училище ..................................................................адрес................................

Тел :./код/.................................................................. Е- mail ....................................................................

Екоклуб /име/................................................................................година на създаване.......................

Участници /приблизит. брой/ ученици: 1-4 кл...........5-8 кл............9-13 кл............общо:...............

учители..................

Условия , при които работи клуба, материална база:

помещение................................................................, литература.............................видеофилми........................................ компютър........................................друга техника......................................................................................................... друго:...........................................................................................................

Приоритетна област в която работи клуба /ако има такава/:.................................................................................................................

..............................................................

Връзки, сътрудничество, партньорство с местната общност:
/моля избройте/ с НПО .............................................................................................................

с Институции.......................................................................................

с Бизнеса.............................................................................................

с Медии.................................................................................................

с други....................................................................................................

Работа по проекти:

год...................тема.............................................................................................

.източник..............................................................................................................

Ученик , представител на Екоклуба в Екопарламента:

Име, фамилия...................................................клас..........ЕГН..............

Домашен адрес:.гр /с/...........................ул...........................№...............

Е- mail :......................................................

Тел:./код/...................................................................................
GSM .........................................................

Ръководител / име, фамилия/......................................................................................................

Специалност.....................................
От колко години сте ръководител на клуба?.............

Домашен адрес: гр/с/п.к....................................ул................................................№...............

Е- mail :/ ако нямате, моля посочете ел. адрес на свой близък,
на който можете да получавате нашете съобщения и информация................................................................................................

Тел:./код/................................................................................... GSM .........................................................

Какво би помогнало на вашата работа като ръководител?
.........................................................................................................................

Какво пречи на работата Ви? .........................................................................................................................

Какво очаквате от Екопарламента?
........................................................................................................................

С какво можем да Ви бъдем полезни?
........................................................................................................................

Вашите препоръки:
........................................................................................................................

.Дата :..................................