Национален ученически екопарламентНационален ученически екопарламент

Обратно към проекти

Проект „МЛАДЕЖИ С ЕВРОПЕЙСКО МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЯ

 

Проекта е финансиран от Европейския Социален Фонд 2007 – 2013 г.
чрез  Министерство  на  образованието и  науката,
по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“
схема „Да направим училището привлекателно за младите хора“

 

Основната цел на проекта е:
Да допринесе за развитието на интелектуалния и творчески потенциал на децата и младежите в областта на науката и изкуствата, чрез осмисляне на свободното им време, в привлекателни за тях извънкласни и извънучилищни дейности.
Да съдейства за повишаване на екологичното съзнание и култура на учениците и утвърждаване  на активна гражданска позиция, за да  ги направи по-подготвени и конкурентноспособни.

Специфични цели:
да насърчи изследователския интерес на учениците и повиши знанията и уменията им в областта на информационните и комуникационните технологии, в контекста на eLearning Action Plan на Европейската комисия и да стимулира интерактивната извънкласна подготовка;
- да развие творческите заложби на учениците в изобразителните и приложните изкуства;
- да развие лидерските умения на учениците и техния потенциал за бъдеща успешна реализация;
- да създаде ефективен и модерен начин за информиране и комуникация между членовете на Националния ученически екопарламент и техните партньори.

Участници
- Ученици от цялата страна.
- Учители, педагогически съветници, директори на училища, специалисти работещи с учениците и журиращи конкурсните им работи.
- Родители, представители на местните общности в София, Пловдив и Варна, представители на институции и НПО.

Партньори
СОУ „П. Яворов“ – Варна
- СОУ “П. Евтимий”– Пловдив
74 СОУ „Г. Делчев“ – София
Столичен център за работа с деца

Продължителност16 месеца
Начало – 01.09.2008 г.
Край – 31.12.2009 г.

За постигането на тези цели ще организираме и проведем следните основни дейности:

1. Регионални Младежки форуми на тема „Младежи с европейско мислене и умения“ (в София, Варна и Пловдив) по време на които участниците ще имат възможността:
- да дискутират с представители на бизнеса,  Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Европейски институт и др., върху това какви качества, знания и умения следва да развият за  да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда;
- да бъдат обучени в лидерски умения и управление, с цел да развият техния потенциал за бъдеща успешна реализация;
- да дискутират върху визията на българското училище, за да се превърне то в притегателен център за тях и техните връстници.

2. Национален конкурс в категории:
литература - за есе на тема: „Училището в моите мечти“
информационни технологии - за електронна игра и електронен тест на екологична тематика;
изобразително и приложно изкуство – за рисунка, пано, проект на пощенска марка на тема: „Природата на моя край – извор на вдъхновение и принос към обединена Европа“
фотография — за фотография и фотоколаж на същата тема.

3. Национална среща на авторите на най-добрите конкурсни работи,
която ще включва:
- изложба с класирани работи в конкурсите по „Изибразително и приложно изкуство“ и „Фотография“;
- представяне на най-добрите работи от Конкурса за електронна
игра и електронен тест на екологична тематика;
- отчитане на работата по проекта, награждаване на авторите
на класираните разработки и празничен концерт за тях.

4. Пленер с изявените в конкурсите ученици за развитие на творческите им способности, който ще предшества Националната им среща.

5Лятна доброволческа дейност „Млади доброволци в защитени територии“.