Национален ученически екопарламентНационален ученически екопарламент

Обратно към проекти

Проект: МОЯТА НАДЕЖДА ЗА ЧИСТА СОФИЯ

Обща продължителност на проекта :
6 месеца (от 1 юни 2006 г. до 30 ноември 2006 г.)

Дати на меропирятието:

• Стартиране на Проекта

05.06.2006 г. в ОДЗ № 15, район Надежда, Столична община (СО);

2. Кампании

- Образователна (01.06 – 30.10) 2006 г.

- Информационна (15.09 – 30 .11) 2006г. (по метода „Деца възпитават възрастни“)

- Кампания по благоустройяване на междублокови простронства и училищни дворове

• Заключителни прояви

11.2006 г. Концерт в Северен парк, район Надежда, СО.

Място на провеждане:

- ОДЗ № 15 „Чучулига“, район Надежда, Столична община
- 102 ОУ, район Надежда, Столична община
- 153 ПГ, район Надежда, Столична община
- 74 СОУ „Гоце Делчев“, район Връбница, Столична община
- Детски площадки и междублокови пространства между в р-н Надежда, Столична община
- Ломско шосе и Бели Дунав, район Надежда, Столична община
- Северен парк, район Надежда, Столична община.

Кратко описание на дейностите:

Проектът е пилотен и цели създаването в район Надежда на Система - примерен модел , включващ:образователна кампания за деца и младежи ( лекции, беседи, дискусии, образователни екскурзии, конкурси) и информационна кампания за възрастни ( информационни материали, интервюта, шествие, концерт и др.), допринасящи „За по-чист град“, на базата на съвместна работа на учебни заведения, местната власт, бизнеса и неправителствени организации и медиите и с активното участие на родителите и местното население. Този модел може да бъде приложен във всеки район на София и във всеки град на страната ни.
Дейностите са насочени към формиране на екологично поведение и култура у децата и младежите и промяна на отношението на възрастното население на района в това направление и целят създаването на полезни навици за предотвратяване и намаляване на количествата на отпадъци и тяхното разделно събиране, формиране на социална ангажираност, възприемайки града в който живеем, учим и работим от позицията на негови стопани, носещи отговорност за чистотата на града, гледайки на него като на наш общ дом.

Същност и тема на проекта

Предстоящото приемане на България в Европейския съюз поставя редица предизвикателства пред населението на големите градове в страната. Едно от тях е преодоляването на различията в отношението на двете култури към проблемите на околната среда.
Ниската екологична култура на населението е следствие от липсата на провеждана последователна, целенасочена информационна политика. Провеждането на информационни кампании за екологосъобразно поведение трябва да започне с повишаване на знанията на децата и младите хора за ползите от грижата за околната среда, което ще спомогне за по-лесно възприемане на този модел на поведение и от други възрастови групи. Като столица на България и най-големият икономически, политически и административен център,гр. София се превръща в един от най-значимите градове, който привлича значителна част от населението на страната. Увеличаването на населението, туристическият поток и различни бизнес мероприятия изискват нов и последователен (системен подход при решаването на проблемите на града, особено в усилията за опазването на града чист, зелен и добре организиран.
В резултат от дейността на хората, в домовете, социалните и обществените сгради, търговските обекти, както и обектите за отдих и развлечения, се генерират много и различни по вид отпадъци.
Предвиденото отпечатване на информационни материали, ще повиши интереса на обществото към тази тематика и ще активизира участието му в този процес. Очакваните резултати от информационната кампания са: по-ефективно използване на системите за разделно събиране на отпадъци от страна на населението; повишаване на участието на обществеността и личната им ангажираност и съпричастност към чистота в околните около домовете им места.
С изпълнението на проекта ще се отговори на изискванията, които се поставят в Закона за управление на отпадъците и неговите подзаконови нормативни актове по прилагането му, както и в Стратегията за предотвратяване и за рециклиране на отпадъците.
Наименованието на Проекта не е случайно. От една страна то отразява надеждата , съпричастността и приноса на всеки един от нас „Моята надежда, моята отговорност, моят принос“ за чиста София.
От друга страна то включва името на района Надежда, в който ще стартира този пилотен проект, и в който ще бъде създаден модел, приложим за всеки друг район на София и за всеки град в страната ни.

Наши партньори по проекта са:

- ЕкоБулпак;
• Фирма Видира;
• „Софийска вода“ АД;
• Сдружение „Право на избор“;
• БНТ;
• Радио FM+
За реализацията на проекта ще работим в пряко сътрудничество с Район Надежда, Столична община.

Проектът е насочен към следните целеви групи:

• деца в предучилищна възраст
• деца в начална образователна степен ( 1 – 4 клас);
• младежи до 18 годишна възраст ( teenagers );
• учители;
• родители;
• местната общност.

ЦЕЛИ

• Повишаване знанията на децата и младежите в областта на околната среда и формиране на екологосъобразно мислене, култура, поведение и чувство на лична отговорност, към състоянието на нашия град и утвърждаването му в привлекателна европейска столица, чрез провеждане на образователна кампания.

• Насочване на общественото внимание към проблема с отпадъците на София, чрез провеждане от децата и младежите на информационна кампания на открито, насочена към местната общност под надслов „Моят принос за чиста София“ (по метода „Деца възпитават възрастни“).

• Създаване на условия за изява на уменията и таланта на децата и младежите, чрез разработването на идеи за информационни материали и участието им в различни конкурси.

• Създаване в Район Надежда на Система от образователни и информационни дейности, допринасящи „ За по-чист град“. Система, която може да бъде мултиплицирана и да работи във всеки район на София и във всеки град на страната ни. Система, в която всички ние – деца, младежи и възрастни, представители на учебни заведения, неправителствени организации, местната власт, бизнеса и медиите ще обединим усилията си и поемем своята отговорност за чистотата на София, на града, в който живем, учим и работим.

Програма на дейностите по проекта:

Образователна кампания - ( 01.06 - 30.10) 2006 г.

Има за цел да осигури за децата и младежите екологични знания, да формира у тях екологосъобразно отношение и поведение, да създаде у тях чувство на принадлежност към общността на район Надежда, да ги накара да се почустват значими и отговорни за състоянието на района и града, чрез различни дейности, съобразени с възрастовите им особености и възможности. Ще се акцентира върху ползите за обществото и околната среда от въвеждането на разделно събиране на отпадъците и тяхното оползотворяване.
Някои от дейностите ще създадат условия за общуване на деца и младежи от различни училища, за изява на техните творчески възможности, за обмен на идеи и информация, за работа в екип, за поемане на отговорности, което ще допринесе за личностното им израстване.
Образователната кампания ще обогати знанията на учителите в областта на образованието за околна среда, ще ги запознае с положителни практики в тази област, ще им осигури учебни помагала и информационни материали.

Дейности с деца и младежи:

1. Празник в 15 ОДЗ за стартиране на Проекта като цяло, в район Надежда, СО – 5 юни, чрез:
- Педагогическа ситуация със средствата на театъра, за разделното събиране на отпадъците.(Организира театър ЕкоСцена ХХІ).
- Нагледно представяне на компостер, като съоръжение за оползотворяване на част от битовите отпадъци и първото му зареждане. ( Компостера е осигурен безвъзмездно от район Нови Искър и ще бъде инсталиран в детското заведение, но ще може да се използва и от ученици и учители от други училища в района).
- Игра за разделяне на отпадъците –ЕКОбулпак предостявя контейнерите и организира играта.
Участват : деца, родители, учители, директори на УЗ работещи по Проекта, представители на районната администрация и СО, медии.

2. Стартиране на Проекта в посочените учебни заведения, чрез:
2.1 Провеждане на беседа в Часа на класа (05.06 – 09.06), посветена на Международния ден на околната среда – 5 юни, като се постави акцент върху личностната отговорност и принос на всеки ученик за опазването на околната среда ( за ученици 5 – 12 клас ).
2.2 Оформяне на кътове с информационни материали за проекта и предмети и материали – изработени по време на проекта, по темата на проекта.
2.3 Предоставяне на контейнери за разделно събиране на отпадъците в училищата, работещи по проекта – ЕКОбулпак.

3. Организиране на тематични празници с децата:
3.1 Провеждане на екоспектакъл „Приказка за екологията“. ( за деца в предучилищна възраст и начална образователна степен – 15 ОДЗ, 102 ОУ, 74 СОУ) - организира ЕкоСцена ХХІ.
3.2 Провеждане на Ден на опакавките ( за деца в предучилищна възраст и начална образователна степен )15 ОДЗ, 102 ОУ, 74 СОУ – организира ЕКОбулпак
3.3 „Да открием нашата екопътека“ - в парка на 15 ОДЗ и използването й във възпитателната работа с децата.

4. „Да превърнем отпадъците в изкуство“ - изработване на предмети от отпадъчни материали с помощта на майките и бабите и оформяне на изложби по места. ( за деца в предучилищна възраст и начална образователна степен – 15 ОДЗ, 102 ОУ, 74 СОУ)

5. Провеждане на образователен цикъл от лекции, видеофилми, дискусии:

5.1 „Пътят на хартията“ ( в екоклубовете) – провежда ЕКОбулпак;

5.2 „Пътят на отпадъците“ - видеофилм ( в екоклубовете) – ЕКОбулпак;

5.3 „Моят принос за чиста София“ (дискусия) - в екоклубовете ( за младежи 9 – 12 клас ). Обобщаване на предложенията

6. Провеждане на тематични образователни екскурзии в 4 направления: със съдействието на Софийска вода АД

6.1 „Водата, която пием“ – до Бистрица (Пречиствателна станция за питейна вода) - 3 групи хо 40 ученика от 102 ОУ, 153 ПГ, 74 СОУ;

6.2 „За да върнем водата чиста в природата“ – до Кубратово (Софийска пречиствателна станция за обратни води) - 3 групи по 40 ученика от 102 ОУ, 153 ПГ, 74 СОУ ;

6.3 „Пътя на отпадъците“ – до Суходол (Депо за неопасни отпадъци )

6.4 до Кремиковци илиТребич (Балиращи инсталации за битови отпадъци). Осигуряване на служител (технолог, който да обясни на децата на достъпен език принципа на работа на съоръженията.) по 15 младежи от 102 ОУ, 153 ПГ, 74 СОУ .

Бележка:
- екскурзиите се организират (оформяне списъци, уточняване на графици, заповеди от директори на училища) от Екосцена ХХІ;
- екскурзиите се финансират от Софийска вода АД

• Провеждане на Конкурси – наградния фонд се осигурява от ЕКОбулпак и Софийска вода АД

- „Моята мечта за по-чист град“ ( за всички ученици в район Надежда ) в следните направления:
- изобразително и приложно изкуство ( рисунка, карикатура, пано);
- литература ( есе, стихотворение, микродрама);
- фотография ( снимки, фотоколаж).


- „Да превърнем отпадъка в изкуство“ ( за всички ученици в район Надежда);
- Проект за лого на Проекта „Моята надежда за чиста София“ ( за младежи от 153 ПГ ).
- За графити по темата на проекта ( за младежи от 102 ОУ ).

8. Изработване на компютърни презентации на проекта ( младежии от 74 СОУ )
- на идейно ниво (така, както е замислен);
- след реализацията му (с конкретни цифри и резултати).

9. Участие на ученици (в края на м. Юни):
- в работата на Комисията по екология за представяне на проекта (чрез компютърна презентация, създадена от ученици);
- в Сесия на Общинския съвет за внасяне на предложения, направени по време на дискусиите в екоклубовете.

Дейности, насочени към учителите:

• Обучение:
- Тридневен тренинг „Актуални педагогически техники за екологично възпитание на деца в предучилищна възраст“ с лектор от Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ ( за учители от 15 ОДЗ и 74 СОУ /.
- Използване на учебно помагало „Зелен пакет“.
- „Екоклубовете – фактор в образованието за околна среда. Положителни практики“

2. Размножаване и разпространение на учебни помагала:
- „Флупи“ – за ученици предучилищна възраст и 1ви клас ( 15 ОДЗ, 102 ОУ, 74 СОУ/;
- „С Флупи за по-добра околна среда“ – за ученици 2-4 клас и 5-6 клас (102 ОУ, 74 СОУ/;
- „Зелен пакет“ ( CD и видокасета (– за ученици 5-12 клас (102 ОУ, 153 ПГ, 74 СОУ/;
- „Разделно събиране на отпадъците“ ( видеокасета / - за ученици 5-12 клас.
- „Приключенията на боклукчийското дяволче“ ( книжка, превод от английски език/.

3. Обогатяване на библиотеките на всички училища в район Надежда (по приложен списък/ с литература и информационни материали:
- „Къде отива боклукът“ – книжка от поредицата Първи стъпки в науката;
- “Двадесет въпроса и отговора за озоновия слой“ – превод от англейски език, издание на ИАОС към МОСВ;
- „Най-често задаваните въпроси, свързани с изменението на климата“ - превод от англейски език, издание на ИАОС към МОСВ;
- Кубче – игра „Изменението на климата“ – за деца от 10 до 14 години.
- „Ози – озон“ CD ;
- „Разделно събиране на опаковки“ – CD ;
- „Компостиране“ – CD ;
- „Предотвратяване образуването на отпадъците от опаковки“ – осигурява ЕКОбулпак;
- „Екобулпак“ – осигурява ЕКОбулпак;
- „ Капчо и Капчица“ – осигурява Софийска вода АД;
- Набор от списание „София – наш дом“ – осигурява Софийска вода АД;
- Книга „За чиста планета“ – осигурява Софийска вода АД;

(01.07 – 15.09/ 2006 г.
• Работа по Конкурса:
- подготовка на конкурсните работи от учениците;
- осигуряване на журита и награди от организаторите и партньорите.

• Разработване и отпечатване на информационните материали:
- Диплянка на проекта - преставя цели, участници, партньори, етапи, дейности;
- Тематична листовка „Отпадъците и тяхното оползотворяване;
- фанелки; шапки; елеци; значки; афиши; транспаранти .

Информационна кампания (15.09 – 30.11/ 2006 г.

Материалите ще са разработени по предложения и идеи на ученици и ще са насочени към техни връсници и възрастни.
Ще се сформират екипи от деца и младежи с отличителните за проекта шапки, фанелки и елеци (през студените есенни дни/, с цел:

1. Раздаване на информационни материали на възрастните по улиците на района,;
2. Посещения в жилищните блокове (там, където живеят/ и разговари със съседите.
3. Провеждане на интервюта с възрастните по въпроси подбрани от младежите;
4. Информирането им за дните, в които ще се работи за благоустройството на района и канейки ги да се включат в дейностите.

Кампания по благоустрояване на междублокови пространства и училищни дворове - има за цел :

• Да създаде условия за участие на децата и младежите в конкретни природозащитни дейности, като последен етап на образователния процес за околна среда, чрез почистване, озеленяване и облагородяване на дворовете на 15 ОДЗ, 102 ОУ, 153 ПГ, 74 СОУ и междублоковите пространства в района (организира ЕкоСцена ХХІ /.

• Да провокира общественото мнение и обедини усилията на бизнеса, неправителствени организации и живеещите в района деца и възрастни заедно да го направят по-чист и по-привлекателен. Дейностите ще бъдат съсредоточени главно в 2 междублокови простронства:

- между блокове с № 8, 9, 10 и 37. ( Финансирането на дейностите се поема изцяло от Сдружение „Право на избор“ и по предварителни разчети възлиза на 2113 лв. / Дейностите са описани и остойностени в приложено от Сдружението писмо.

- между блокове с № 258 и 256. ( Финансирането на дейностите в това междублоково пространство се поема изцяло от ЕТ „Видира“ и по предварителни разчети инвестицията възлиза на 17500 лв./ Дейностите включват: изграждане на зелен пояс, изграждане на тротоар, изграждане на Детски кът пред бл.258 – закупуване и инсталиране на необходимите съоръжения.

• Да създаде Модел на междублоково пространство в гр. София, резултат на добри взаимоотношения между бизнеса, който финансира дейностие, администрацията, която разрешава и децата, младежите и възрастните, живеещи в района, които със своя труд ще допринесат за неговото благоустрояване.

• Заключителни прояви:
4.1 Пресконференция, представяща дейностите по Проекта и предстоящите заключителни Прояви.
4.2 Интервю на живо „Харесва ли ви града, в който живеем?“ (ученици към възрастни/ - ЕкоСцена ХХІ
4.3 „Шествие на отпадъците“ по Ломско шосе и Бели Дунав до Северен парк, където ще се проведе заключителия концерт ( организира ЕкоСцена ХХІ /.

• Заключителен концерт в Северен парк, който включва:
- отчитане на Конкурсите и награждаване авторите на най-добрите творби;
- изложба на най-доброто от конкурса „Да превърнем отпадъците в изкуство“;
- екоревю на най-малките ( мис Свежест и мистър Мърлян/, с тоалети изработени от отпадъчни материали ( организира ЕкоСцена ХХІ /.
- концерт на любими на децата изпълнители:
- викторина(игра (въпроси, свързани с опазването на околната среда/
Бележка:Финансирането на Заключителния концерт ( с изключение на сцената/ се поема изцяло от ЕКОбулпак.
Наградния фонд за конкурсите се осигурява от ЕКОбулпак и Софийска вода АД.
4.5 Оформяне на пътуваща изложба с класираните рисунки и фотографии от Конкурса „Моята мечта за по-чист град“, която ще гостува в училища и институции (организира ЕкоСцена ХХІ /.

5. Участие на ученици:
- в работата на Комисията по екология за представяне на резултатите от работата по проекта;
- в Сесия на Общинския съвет за внасяне на предложения, формирани по време на цялостната дейност по Проекта.

6 . Популяризиране на целите, дейностите и резултатите от проекта:

6.1 Чрез Интернет:
- чрез БлуЛинк информационна мрежа www.bluelink.net, www.bluelink.info
- на страницата на Екопарламента www.ecoparliament.org
6.2
Чрез медийте, като осигурим медийно представяне на дейностите по проекта.
6.3 На хартиен носител – ще издадем:
- Диплянка на проекта;
- Листавка „Отпадъците и тяхното оползотворяване“
6.4 На електронен носител – ще бъдат създадени от ученици 2 компютърни презентации, представящи проекта на идейно ниво и след реализацията му.
6.5 CD със снимков материал – записан от ученици.
6.6 Чрез видеофилмиране – направено от родители

7. Отчитане на Проекта.
За целта всяко заведение, участвало в проекта представя информация за проведените дейности,придружена със списъци, снимков или видеоматериал.

Проектът „Моята Надежда за чиста София“ стартира на 5 юни в 15 ОДЗ „Чучулига“ в район Надежда, СО.

Бойко Борисов

С весел екопразник, организиран от Екосцена – ХХІ век, в присъствието на много гости децата и младежите отбелязаха Световния ден на околната среда, изразиха своето желание да живеят в чист град и готовността си да събират разделно отпадъците. Лентата за символичното стартиране на проекта беше прерязана от председателя на Столичен общински съвет (СОС/ – Владимир Кисьов и кмета на София – Бойко Борисов.