Национален ученически екопарламентНационален ученически екопарламент

Фондация Екообщност

Обратно към проекти

Формуляр за представяне на проект

I. Информация за кандидатстващата организация

1. Име на кандидатстващата организация:

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ (НУЕП)

2. БУЛСТАТ: 3. Данъчен номер:

131000572 2223077148

3 . Информация за служителите и членовете на организацията:

Брой служители на пълен щат : ..-...

Брой служители на непълен щат : — ...

Брой доброволци — 32 човека (психолози; учители по литература, музика, изобразително изкуство, информационни технолотии, начални учители; студенти; родители) — на национална ниво, а отделно са към екоклубовете.

Брой членове на организацията:

- 25 членове на Сдружение „Национален ученически екопарламент“ (учители, директори на училища, научни работници, студенти);

– около 2400 ученици и учители в цялата страна (80 екоклуба х 30 човека средно). Прилагаме Списък на екоклубовете в състава на Екопарламента.

4 . Моля представете накратко дейности или проекти, в които вашата организация или екипа за изпълнение на проекта е участвал през 2004-5 година (ако има такива).

Проект „Млади лидери“ (2003-2004г.) — финансиран от Българска фондация Биоразнообразие по Българо — швейцарска програма за опазване на биоразнообразието. Проектът съдейства за формиране на активна гражданска позиция и изграждане на лидери на младежки общности. Участници — ученици и учители, представители на екоклубове от цялата страна. Обучението е проведено на територията на НП „Централен Балкан“.

Проект „Вода за живот“ (2004г.) — насочва вниманието на младите ховра към проблемите, свързани с недостига на питейна вода и формира нагласа за икономичното й разходване и опазване от замърсяване. Проведена е Сесия на Екопарламента и са приети „Мерки за опазване на водите в Р.България, връчени на Министър Д. Арсенова.

Проект „Мислете за нас“ (2004г.) Проектът цели да привлече вниманието на възрастните към желанието и правото на децата да живеят в чиста околна среда. Да дишат чист въздух и не са подложени на рева на автомобилите. „Мислете за нас“ е вик на тревога на нашите деца, отправен към самите нас. Наши партнйори саНационална служба „Полиция“ — Направление „Пътна полиция“. Финансиран е от МОСВ.

Проект „Екоклубове в мрежа“ (2004-2005г.) — финансиран от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа. Цел на проекта е електронен обмен на идеи, информация и положителни практики в областта на околната среда между екоклубовете, представени в Екопарламента от цялата страна.

Проект „ Информационните технологии в образованието за околна среда “ — 2005г. Проектът цели от една страна интегриране знанията на учениците в областта на околната среда и информационните технологии, а от друга — създаване на условия за обмен на информация и положителни практики в образованието за околна среда.

Проекта е реализиран със съдействието на: МОН, БАН, Майкрософт — България, 7 СОУ „Св. Седмочисленици“ и с финансовата подкрепа на МОСВ и Национална програма „Наука на сцената“.

II. Описание на проекта

1 . Наименование на проекта:

ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ

2 . Защо решихте да реализирате настоящия проект? Какво поражда необходимостта от действие? Колко и какви хора и институции са засегнати от проблема?

Присъединяването на България към Европейския съюз е приоритет за страната ни на този етап и изисква общи усилия от страна на Правителството и на неправителствените организации.

Ние сме убедени, че европейската интеграция е бъдещето за учениците, за младото поколение на България, което след броени дни ще прекрачи прага на ЕС.

Природното наследство на България е нашият основен принос в ЕС в областта на околната среда и въпрос на национално достойнство и чест е неговото опазване. В основата на този процес лежи разбирането за природата като необходимо условие за нашето собствено съществуване и оцеляване.

Важно средство за опазването на природното ни наследство за идните поколения на България и Обединена Европа са младите хора на страната ни, които при наличие на необходимите знания и мотивация, с присъщата за възрастта им енергия и ентусиазъм могат да имат съществен принос в този национален процес и да бъдат пример за подражание от възрастните. Проекта ще реализираме основно чрез мрежата от 80 екоклуба в състава на Екопарламента. (Прилагаме Списък ). Това са неформални структури в училищата, които обединяват ученици на различна възраст и учители по различни специалности с общи интереси в областта на околната среда. Клубовете водят свой живот, който включваобразователни, информационни и природозащитни дейности (лектории, видеопрожекции, екскурзии, конференции, акции за залесяване, почистване, озеленяване и др.)

Условията на Конкурса, чрез МОН и БлуЛинк информационна мрежа ще достигнат до широк кръг училища и граждански организации в страната, което ще даде възможност за участие на всички, които имат желание.

- Предимство : териториално е обхваната цялата страна и чрез учениците и учителите, работещи по проекта идеите му ще достигнат до широк кръг хора и групи: до хиляди съученици, родители, представители на местните НПО, институции, бизнес, медии.

- Недостатък : техният капацитет не е достатъчен, за да изпълни тази отговорна мисия.

Те имат нужда:

• Много добре да познават уникалната природа на своя роден край, или на района в

който живеят и учат.

• Да са запознати с някои документи (част от европейската политика), които ще улеснят

дейността им за опазване на природното наследство.

Този проект е насочен към повишаване на капацитета на младите хора в това направление.

Проекта ще реализираме в партньорство с Ликон ЕООД, с които сме в договорни отношения за сътрудничество и със съдействието на ИАОС, с които работим заедно от 3 години.

3 . С кого сте обсъждали проблема и как стигнахте до предложеното в проекта решение? Как гледат на идеята представителите на засегнатите от проблема общности — граждани, представителите на различни институции, бизнес, медии, др.?

- с ученици и учители (ръководители на екоклубове);

- с представители на:

-- НПО : Надя Бонева (Фондация „ТАЙМ-екопроекти“ ), Милена Бокова (БлуЛинк ), Росен Василев (Българска фондация Биоразнообразие), Йорданка Владимирова (Дружество за Обединените нации в България)

-- институции : Нели Илиева (МОСВ), Мадлен Георгиева (Изпълнителна агенция по околна среда) ; Десислава Делибалтова (Национален музей „Земята и хората“)

-- бизнеса : Пламен Петров („Ликон ЕООД“) , с което НУЕП е в договорни отношения за сътрудничество.

Всички те одобряват идеята на проекта и целите, които сме си поставили с него. Изявяват готовност да се включат в организацията и провеждането на .различни дейности. Потвърдили са участието си в пресконференциите и в Националната среща.

4 . Има ли хора и организации, които не подкрепят вашата идея? Ако „ДА“, какви са техните аргументи?

Не

5 . Цели и дейности по проекта.

Проектът е насочен към :

Опознаване от учениците на природното наследство на страната ни и насърчаване участието им в неговото опазване, на базата на познаване на европейската политика в областта на околната среда и в сътрудничество с НПО, бизнеса, медиите и местните власти.

ЦЕЛИ на проекта :

• Насърчаване на младите хора към опознаване и опазване на природното наследство на родния им край или района, в който живеят и учат, в сътрудничество с местната общност, гледайки на него като на принос на страната ни в ЕС, принос с който основателно можем да се гордеем.

• Повишаване на капацитета им по въпроси на европейската политика за околна среда.

• Стимулиране на добри практики в областите: образование за околна среда и сътрудничество при решаване на местни екологични проблеми.

• Застъпничество за законодателни промени.

ДЕЙНОСТИ за осъществявяне на конкретните цели:

Дейностите залегнали в проекта включват елементи, които ще допринесат за реализация на една или няколко от конкретните цели. Поради това е трудно да се диференциират дейности към цел, според изискванията на формуляра. Ще конкретизираме за всеки елемент към реализацията на коя цел е насочен.

Национален ученически конкурс „Природното наследство на моя роден край“- (цел 1 )

Цел : Да мотивира младите хора в България с различни изразни средства да изразят своето отношение към уникалната и добре съхранена природа на страната ни, с нейните природни феномени, ендемични, реликтни и местни видове, характерни за даден район, след като я опознаят в сътрудничество с местната общност (цел 1) .

Самото им участие в конкурса е сериозна мотивация за тях, тъй като:

1. Ще имат възможност да покажат своите знания и способности извън училище — на национално ниво, което е удовлетворение за самите тях, за родители и учители. Ще получат Грамота за участие.

2. Ще бъдат поканени за участие в Национална среща, което ще им даде възможност да се запознаят с много млади хора от други училища и градове, да обменят идеи и информация, да създадат приятелски и партньорски взаимоотношения.

3. Ако работата им е отличена:

- ще бъде включена в отпечатан за целта Сборник, или в създаден за целта диск., с който ще разполагат не само те, а който ще бъде разпространен и ще достигне до всички участници в конкурса, до неправителствени организации, до местните общности;

- ще получат Диплом за класиране в Национален конкурс, което е признание за знания и способности за тяхното представяне;

Оповестяване на конкурса:

- чрез медийте; на Пресконференция за стартиране на проекта, която ще се проведе в София-Прес;

- чрез БлуЛинк инфомационна мрежа, които потвърдиха разпространението на информацията;

• на страницата на Екопарламента;

• чрез МОН по пощата до училища и извънучебни заведения.

- чрез Дружество за обединените нации в България и неговите ученически струстури в страната. (Те самите изявиха желание да разпространят информацията)

Направления и изразни средства, с които може да се участва в Националния конкурс:

• изобразително изкуство (рисунки, пана, албуми);

• литературно (разкази, есета);

• фотоконкурс (фотографии);

• филателен конкурс (филателни експонати);

• компютърни презентации и интернет страници (на CD или дискета), отразяващи:

• природното наследство;

• добри практики. (цел 3).

Независимо жури от специалисти ще оцени конкурсните работи и ще обяви индивидуални и комплексни награди за училища (екоклубове).

За оценка на конкурсните работи ще бъдат поканени специалисти в различни области, които ще подготвят условията за участие в Конкурса в съответната област.

- за компютърните презентации и Интернет-страници — компютърни специалисти, които ще бъдат осигурени от Ликон ЕООД — наши партньори по Проекта.

• за рисунки, пана, албуми — художници;

- за фотографии — специалисти оп Професионална гимназия по полиграфия фотография;

• за разказите и есетата — литератори от Българска асоциация по четене, които са потвърдили участието си;

• за филателни експонати — специалисти от Съюз на филателистите в България

- за добри училищни практики — специалисти от Сдружение „Природа назаем“, Фондация „Тайм-екопроекти“ и Изпълнителна агенция по околна среда. Всички те работят с учаща младеж в област околна среда и могат да направят точна преценка на предложените практики.

Най-добрите творби ще бъдат включени в Сборник ученическо творчество от Националния конкурс и CD

Авторите на отличените творби ще бъдат поканени да ги представят по време на Националната среща на участниците в конкурса.

С отличените творби, ще бъде организирана изложба по време на Националната среща.

Организацията ни има опит в провеждане на подобни национални конкурси и в оформяне на издание с отличени конкурсни работи. (Към Проекта е приложен Сборник ученическо творчество от Нац. конкурс „Моят град без автомобили“)

2. Национална среща на участниците в конкурса с представители на институции и неправителствени организации, работещи в областта на околната среда и евроинтеграцията на тема „ Природното наследство на България — принос в Обединена Европа“.

Това е форум, който ще събере участниците в Конкурса с представители на: Фондация „ЕкоОбщност“ като финансираща организация и нейните донори, Министерство на евроинтеграцията, Министерство на околната среда и водите, Министерството на образованието, институции и неправителствени организации, работещи в областта на околната среда. Целта на срещата е:

• Да запознае младите хора с европейската политика в областта на околната среда чрез представяне на документи, които е добре да познават — (цел 1).

- Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите;

- Орхуска конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.

- Конвенция за опазване на биоразнообразието (подписана 1992г. в Рио Де Жанейро), по която България е страна,

- „НАТУРА — 2000“ общоевропейска екологична мрежа.

Запознаването ще се извърши под формата на семинарни занятия, за които ще бъдат поканени специалисти от Европейски институт, МОСВ, Българска фондация Биоразнообразие. За целите на обучението ще бъде издадена Брошура, представяща изброените документи, която участниците ще могат да ползват и по-късно, завръщайки се в общностите, които представляват.

• Да запознае участниците в срещата с най-добрите работи по темата на конкурса:

- фотографии, рисунки, пана, постери, албуми, филателни експонати и др. с които ще бъде оформена изложба — (цел 1)

- Компютърни презентации и Интернет страници — (цел 1)

- добри училищни практики, насочени към опазване на природното наследство на България и сътрудничество при решаване на местни екологични проблеми. — (цел 3 ).

• Да създаде условия за обсъждане на идеи, мнения, предложения по темата на конкурса, направени предварително в писмен вид, в електронен вид във Форума или възникнали по време на срещата, чрез провеждане на дискусия на тема: „Училища, НПО, институции и медии заедно, за опазване природното наследсво на България“ и формулиране на предложения за законодателни промени, които да бъдат внесени в съответните институции за обсъждане. — (цел 4 ).

До момента всички организации с чиито представители е разговаряна са изразили желание и изявили готовност да участват в Дискусията заедно с учениците и да съдействат при необходимост за провеждането и.

• Да стимулира труда на младите хора за опознаване и представяне на природното наследство на родния им край, или на добри училищни практики на сътрудничество при решаване на местни екологични проблеми, чрез награждаване авторите на отличените в Конкурса творби — (цел 1).

Националният ученически екопарламент се ангажира да осигури награди за отделните направления чрез спонсорство, което ще направи съпричастни към идеите на проекта представители на бизнеса и неправителствения сектор, а със средства по проекта ще бъдат закупени награди за комплексно класиране.

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) предлагат своята база (2 зали, озвучаване, мултимедия) и специалисти, за провеждане на Националната среща.

3. Популяризиране на целите, дейностите и резултатите от Проекта :

1. ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

- чрез БлуЛинк информационна мрежа, които са потвърдили участието си в разпространение на информация за дейностите и резултатите от Проекта. www.bluelink.net , www.bluelink.info - на страницата на Екопарламента: www.ecoparliament.org . За целите на Проекта на тази страница ще бъде създаден Форум от Соликс ЕООД — наши партньори.

2. ЧРЕЗ МЕДИИТЕ

- ще организираме 2 пресконференци (1 — за стартиране на проекта и 1 — предхождаща националната среща) съвместно с партньори и екологични НПО, работещи с ученици;

- ще публикуваме информация за прояви, свързани с проекта.

3. НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ — ще издадем:

- Диплянка на проекта

Цел : Да популяризира работата по проекта.

Предназначение : За медии, министерства, държавни и общински институции, НПО, училища, клубове, ученици, учители..

Диплянката е първият материал, който ще бъре разработен и отпечатан при евентуално финансиране на проекта. Ще бъде предоставена на представителите на медиите и на неправителствените организации, участващи в Пресконференцията. Ще бъде изпратена до училищата, заедно с условията на Конкурса и ще бъде разпространявана по време на целия проект.

- Сборник материали от Националния ученически конкурс на тема:

„Природното наследство на моя роден край “.

Цел: Да популяризира ученическото творчество по темата на конкурса, да съхрани и

популяризира резултатите от проучвателната дейност на учениците по темата на конкурса.

Предназначение: За ученици, учители, родители, училища, екологични НПО, представители на местните общности.

Съдържание: Най-добрите ученически творби от Конкурса, представени на хартиен носител: рисунки, снимки, разкази, есета, филателни експонати.

Сборникът ще бъде промотиран на пресконференцията, предхождаща Нац. среща и ще бъде раздаден на участниците в срещата (за ползване от самите тях и от местните общности — други училища, институции, неправителствени организации). Ще бъде изпратен на тези от участниците в Конкурса, които не са поканени да участват в Нац. среща.

Брошура с нормативни документи, в области: околна среда и младежи

Цел: Да повиши информираността и капацитета на участниците в проекта по въпросите на околната среда и младежи.

Предназначение : За ученици, учители, родители, представители на местните общности.

Съдържание : Документите, които ще бъдат разгледани по време на Националната среща.

Брошурата ще бъде промотирана на пресконференцията, предхождаща Нац. среща, ще бъде раздадена на участниците в срещата (за ползване от самите тях и от местните общности — други училища, институции, неправителствени организации). Ще бъде изпратен на тези от участниците в Конкурса, които не са поканени да участват в Нац. среща.

НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ ще бъдат създадени:

- Компютърни презентации — 2 бр. (на Проекта като цяло и на резултатите от Конкурса)

С тези презентации Проекта ще бъде представен на участниците в пресконференциите и в Националната среща, по време на семинари и работни срещи.

- CD с най-добрите работи от конкурса, представени на електронен носител: Компютърни презентации и Интернет страници отразяващи Природното наследство и Добри практики.

Диска е предназначен за ученици, учители, родители, училища, екологични НПО, представители на местните общности. Ще бъде представен на пресконференцията предхождаща Националната среща и ще бъде предоставен на участниците в Срещата.

- CD със снимков материал отразяващ работата по Проекта. Дискът ще документира работата по Проекта, ще остане в архива на Националния ученически екопарламент и ще бъде предоставен на Фондация ЕкоОбщност, като финансираща организация.

6 . Какви дейности ще предприемете в хода на проекта, за да привлечете нови съмишленици, участници, партньори и за да предотвратите намаляване на интереса?

Ще представим Проекта в Министерство на образованието и науката, на г-жа Мариана Банчева (отговаряща за дейността на Екопарламента), осигурявайки по този начин подкрепата на Министерството, която винаги сме получавали и съдействието му при разпространение на информацията за Конкурса и участието в Националната среща.

Ще запознаем с идеите на Проекта НПО, с които не сме успяли да се свържем предварително, но с които работим, ще ги привлечем като съмишленици и включим в реализацията на Проекта (Българско дружество за защита на птиците, Фондация „Мисия за защита на околната среда, Движение „Не замърсявай“, Фондация „Екология без граници“и др.)

Ще представим дейностите и резултатите от Проекта чрез БНР, на страниците на списание ЕКО, Планета ЕкоИнфо, вестник АзБуки, Екотелевизия, Телевизия 7 дни, които винаги са готови да представят дейности на Екопарламента.

Ще запознаем с Конкурса за компютърни презентации и Интернет-страници Майкрософт, като ги поканим за участие в журито и осигуряване на награди.

7 . Какви са очакваните резултати? Колко човека и кои институции ще имат пряка полза от изпълнението на проекта и в какво ще се изразява тя?

• Ще повиши знанията на учениците за природното наследство на родния им

край и активизира участието им в неговото опазване.

• Ще повиши информираността на ученици, учители, родители и местни

общности относно европейската политика за околна среда.

• Ще активизира участието на младите хора в обществения живот на страната ни

на всички нива, в областта на опазване на околната среда, на базата на един нов модел на взаимоотношения между гражданите и властите, базиращ се на основните стълбове на Орхуската конвенция и на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

8 . Виждате ли някакви рискове пред изпълнението на проекта от страна на граждани и институции? Какво ще предприемете, за да ги предотвратите?

Не виждаме рискове пред изпълнението на проекта от страна на граждани и институции.

Очакваме броят на участниците в Конкурса да бъде много голям, поради което няма да можем да поканим всички на Националната среща. Опитът ни показва, че интересът на младите хора, особено на тези от страната, към участие в различни национални прояви е много голям. Те се интересуват, четат, работят и търсят поле за изява на своите знания и способности.

9 . Устойчивост на резултатите от проекта.

• В краткосрочен план:

Участниците в Конкурса и Националната среща ще могат да запознаят местните

общности в училището или в населеното място с резултатите от своите проучвания по темата на Конкурса, и с европейската политика в област околна среда, като ползват издадената за целта брошура.

учениците участвали в обучението могат да организират подобно обучение на описаното в проекта с останалите членове на екоклубовете, като използват предоставените им материали или ги изтеглят от Интернет.

• В дългосрочен план:

Дейностите по проекта са заложени така, че цялата събрана информация и всички материали, разработени в помощ на участниците да се запазят, за да могат да се използват и в бъдеще. Това определи необходимостта от тяхното отпечатване и съхранение на Интернет страницата на Екопарламента и на CD . По този начин всички материали ще бъдат запазени на хартиен носител и в електронен вид и ще могат да се използват от всички заинтересовани страни.

Ще бъде изготвен Списък с контактни данни на всички участници в Националната среща: ученици; учители; представители на: НПО, институции, медии, партньори и финансираща организация, което ще позволи поддържане в бъдеще на творчески контакти между тях.

Възникналите предложения по време на проекта, касаещи промени в законодателството, ще бъдат поставени на обсъждане в електронния форум на страницата на Екопарламента. Това ще даде възможност да се чуят мнения на много ученици и учители, на различни хора- представители на различни професии, работещи в различни области.

При наличието на добре мотивирани предложения, те ще бъдат внесени в писмен вид в съответната институция, от която зависи тяхното решаване.

10 . Какъв ще бъде екипът, с който ще изпълнявате проекта и какви ще са задачите на неговите членове?

Проекта ще реализираме със съдействието на представители на посочените НПО, институции и бизнеса, с които работим заедно от много време и на които винаги можем да разчитаме. Ще ни съдействат и ръководителите на екоклубове към Екопарламента. Разчитаме на доброволци, бивши наши членове-понастоящем студенти.

Ръководител и координатор по Проекта ще бъде Милка Джиджова, с Решение на заседание на УС от 10.09.2005г.

За целево разходване на средствата и финансово отчитане на Проекта ще отговаря Светла Ганевска (счетоводител), с която организацията ни работи от 2 години.

11 . В случай, че проектът ви бъде одобрен за финансиране, посочете с каква информация и консултации би могла да ви бъде полезна фондация „ЕкоОбщност“ — напр. тематични консултации в областта, в която работите; с консултации или обучение за работа с общности и мобилизиране на местни ресурси; др. (моля бъдете възможно най-конкретни).

Ще бъдем благодарни на ЕкоОбщност, ако при одобрен за финансиране проект ни консултирате по 2 теми:

• мобилизиране на местни ресурси;

• писане на печеливш проект.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларирам, че:

• Попълнените в този формуляр данни са верни и пълни.

• Съм запозната с условията за кандидатстване и насоките за попълване на формуляра.

• Всички приложени автобиографии (справки за професионалното развитие на членове на екипа и други лични данни са подадени доброволно от лицата, за които се отнасят, и същите са дали съгласието си те да се предоставят на фондация „ЕкоОбщност“ и използват от нея и Програмния съвет към фондация „ЕкоОбщност“ при оценката на проекта.)

• В случай на одобрение на проекта за финансиране, ще информирам фондация „ЕкоОбщност“ за настъпили междувременно промени в посочената информация (ако има такива) преди подписване на споразумение за финансиране

Дата: 14. 09. 2005 г. Подпис: .............................................. Гр. София (Милка Джиджова)