Национален ученически екопарламентНационален ученически екопарламент

Обратно към проекти

Проекти 2003–2004

1. „С обич към Земята “ — 2003г.

Проекта е финансиран от МОСВ и е част от Националната кампания , посветена на международния ден на Земята — 22 април.

Цел: Принос към опазване на планетата Земя.

Участници : В проекта участват екоклубове от цялата страна, представени в Екопарламента.

Резултати: Издадени информационни материали; почистени райони, замърсени с битови отпадъци; засадени дръвчета и храсти.

В София е почистена Борисовата градина, засадени са дръвчета в района на Национален музей „Земята и хората“. Издаден е стикер „С обич към Земята“.

2. „Моят град без автомобили“ — 2003г.;

Цел: Да изрази подкрепата на младите хора на България към Европейската седмица на мобилността. Да насочи вниманието на ученици и родители върху състоянието на озоновия слой и ролята на автомобилите за замърсяване на въздуха.

Участници: Екоклубове от цялата страна.

Резултати: Проведен е национален литературен конкурс по темата на проекта. Издаден е Сборник „Ученическо творчество“ с най-добрите работи от Конкурса на НУЕП / есета и стихотворения,/ и от Конкурса на МОСВ за детска рисунка по темата. Наградени са ученици от цялата страна, първенци в различните възрастови групи.

В София са проведени: кръгла маса на тема „Да опазим нашето небе“.

Инициативите от проекта са включени в Националната програма с водещи прояви, в която НУЕП е партньор на МОСВ, МОН и ММС.

Проекта е финансиран от МОСВ.

3. „Млади лидери“ — 2003-2004г.

Цел : Формиране на активна гражданска позиция. Играждане на лидери на младежки общности.

Участници : В проекта участват ученици и учители, представители на екоклубове от цялата страна.

Обучението по проекта е проведено на територията на Национален парк Централен Балкан, в Рибарица, област — Тетевен.

Резултати : - обучени са 100 души — ученици и учители по тема „Лидерски и управленски умения“;

- обменени са положителни практики на екоклубовете, целящи опазване на биоразнообразието;

- затвърдени са съществуващи вече взаимоотношения на партньорство между НУЕП и Фондация ТАЙМ, Сдружение „Природа назаем“, работещи с млади хора в област околна среда;

- създадени са партньорски взаимоотношения между НУЕП и Дирекция на Национален парк Централен Балкан. Обсъдени са проблемите на Парка на проведената кръгла маса на тема „Дирекция на Парка, екоклубове и НПО заедно за решаване проблемите на Парка“;

- засадени са дръвчета и храсти за укрепване брега на река Бели Вит, в района на Рибарица.

- издадена е диплянка за проекта и Сборник с материали за обучението.

Привлечени са като доброволци 8 психолози, работещи едновременно в четири екипа по двама души върху модули „Умения за общуване“ и „Работа в екип“.

Проекта е финансиран от Българска фондация Биоразнообразие, по Българошвейцарската програма за опазване на биоразнообразието.

4. „Вода за живот“ — 2004г.;

Цел : Да насочи вниманието на младите хора към проблемите, свързани с недостига на питейна вода в страната ни и по света. Да формира нагласа за икономично разходване на водата и опазването и от замърсяване.

Участници: Екоклубове от цялата страна.

Резултати: Издадена е информационна диплянка „Вода за живот“ и стикер, разпространени сред ученици, родители, екоклубове.

В София:

- почистена е крайбрежната ивица на Перловска река, в района на Южния парк. Взети са проби и е извършен анализ на водите на реката;

- проведена е симулация на Сесия на НС и са приети Мерки за опазване водите в Р.България. Мерките са връчени на министър Арсенова;

- проведен е „Воден форум“ с участие на представители на всички софийски екоклубове и специалисти, занимаващи се с проблемите на водата;

- проведени са Празници на водата в СОУ за деца с нарушено зрение и в ССУ за деца с увреден слух, включващи: викторина, забавни опити, кръгла маса и възможности за изява на децата с увреждания.

Проекта е финансиран от МОСВ.

5. „Мислете за нас“ — 2004г.

Проекта е посветен на Европейската седмица на мобилността, под надслов „Безопасни улици за нашите деца“.

Цел : Да привлече вниманието на на възрастните към желанието и правото на децата да живеят безопасно в чиста околна среда. Да дишат чист въздух. Песента на пптиците да не бъде заглушавана от грохота на автомобилите.“Мислете за нас“ е тревожният вик на нашите деца, отправен към самите нас.

Участници: Ученици от цялата страна, членове на екоклубове, приятели, съмишленици.

Резултати: Издадена е диплянка „Мислете за нас“, в партньорство с Национална служба „Полиция“, направление „Пътна полиция“. Проведена е акция под надслов „Мислете за нас“, насочена към възрастните, особено — водачи на МПС, като е разпространена диплянката.

В София е проведен Открит урок на тема „Да погледнем нагоре“, по време на който ученици-горен курс запознават ученици 6 и 7 клас със замърсителите на озоновия слой, използвайки интерактивни методи на работа.

Проекта е финансиран от МОСВ и е част от Националната програма.

6. „Екоклубове в мрежа“ — 2004 г.

Проекта е осигурен технически от Регионален екологичен център за Центрелна и Източна Европа

Цел: Електронен обмен на идеи, информация и положителни практики в област околна среда и природозащитна дейност между екоклубовете, представени в Екопарламента от цялата страна.

Участници: Екоклубове от цялата страна.

Резултати:

- Предоставена компютърна техника на НУЕП за целите на мрежата.

- Създадени и функциониращи mailing - list на: членове на Председателството, на ръководители на екоклубове, на ученици от цялата страна, членове на Екопарламента.

Проблеми: липса на компютри в екоклубовете, невъзможност за използуване на компютърните зали в училищата поради голямата им натовареност, липса на постоянен достъп до Интернет.