Национален ученически екопарламентНационален ученически екопарламент

Сдружение „Национален ученически екопарламент“

ПРАВИЛА И РЕД за осъществяване на обществено полезна дейност

Като неправителствена екологична организация Национален ученически екопарламент (НУЕП) има за цел да обединява усилията на своите членове (ученически екоклубове на територията на цялата страна) и съмишленици за опазване на околната среда и нейното устойчиво развитие и възпроизводство.

НУЕП осъществява своята общественополезна дейност в няколко направления едновременно:

 • в полза на учениците;
 • в полза на ръководителите на екоклубове;
 • в полза на екоклубовете като структури;
 • в полза на обществото.

1. Като младежка организация НУЕП работи приоритетно с ученици и тяхното въздействие върху околната среда, като:

1.1. Допринася за усвояване на екологични знания от учениците и усвояване на практически умения и навици за решаване на екологични проблеми.

1.2. Създава условия за общуване на младите хора, за обмен на идеи и информация, на научни знания и интелектуални ценности, чрез Интернет, по време на сесии, канференции, еколагери.

1.3. Съдейства за изграждане на лидери на младежки общности, предоставяйки възможност на учениците самостоятелно да обсъждат проблеми, да разработват свои идеи, да взимат решения и да носят отговорност.

1.4. Предоставя възможност за участие на учениците в конкретни природозащитни дейности, които от една страна допринасят за опазване на околната среда и биоразнообразието, а от друга — за формиране на гражданско съзнание у младите хора.

2. Дейност в полза на ръководителите:

2.1. Популяризира положителни практики в областта на образование за околна среда, без значение къде е създадена практиката и кой е автора й.

2.2. Допринася за повишаване на квалификацията на ръководителите, организирайки: семинари, работни срещи, конференции, обучение.

2.3. Осигурява ги информационно с материали, необходими за работата им в екоклубовете.

2.4. Разработва образователни програми, на базата на интердисциплинарния подход.

3. В помощ на екоклубовете:

3.1. Създава условия за популяризиране дейността на Екоклубовете:

 • чрез Информационния център на НУЕП, където се съхраняват материали, издадени от екоклубоветве;
 • на страниците на списание „Планета–екоинфо“.

3.2. Информира клубовете за предстоящи дейности, конкурси, национални кампании с природозщитен характер.

3.3. Допринася за създаване на контакти между екоклубовете в България и сродни ученически организации в други страни.

4. НУЕП организира дейности насочени кум повишаване на екологичното съзнание на обществото като цяло; родители, квартални общности, общественост.

4.1. Организира природозащитни акции, в които всеки участник се чувства полезен.

4.2. Допринася за опазване на околната среда като цяло и уникалното биоразнообразие на родната природа.

4.3. Издава информационни материали /листовки, брошури,диплянки/ за повишаване информираността на обществото по проблемите на околната.

В своята разностранна обществено-полезна дейност НУЕП се ръководи от своя Устав, което определя правилата, по които работи.

 • Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението консултират Преседателството, подкрепят Екопарламента и научно и методически ги ръководят.
 • Сдружение „НУЕП“ е отворена организация и всеки пълнолетен гражданин на Р.Булгария може да стане неин член, ако приема Устава и работи в съответствие с него.
 • Членове на Екопарламента са деца и младежи на ученическа възраст, но не повече от 20 години.
 • Всички членове на НУЕП (ученици и руководители на клубове) са равнопоставени, с еднакви задължения и права, независимо кое училище, кой град или район на страната представляват.
 • За осъществяването на своята дейност органите на НУЕП заседават периодично, както следва:
  • Общо събрание — веднъж на две години;
  • Заседания на УС — веднъж на два месеца;
  • Сесии на Екопарламента — два пъти годишно.
  • Заседания на Председателството — веднъж месечно през учебната година и веднъж месечно — през лятото.
 • Всеки Екоклуб може да стане домакин на поредна сесия на екопарламента, ако изяви желание за това и създаде организация за провеждането й.
 • Никой няма право да се представя от името на организацията, да прави предложения и взима решения без съгласието на УС или неговия председател.
 • Дейността на организацията се финансира от работа по проекти и чрез дарителство и спонсорство, в съответствие с единни вътрешни правила на НУЕП за контрол и предотвратяване на изпиране на пари и финансирането на тероризма.
 • НУЕП не е политическа и религиозна организация и не развива такава дейност. Настоящият документ е приет на заседание на УС с Протокол №2 от 15. 03. 2003г. и утвърден от Министерство на Правосъдието.

Милка Джиджова,
Председател на УС