Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Европейски съюзЕвропейския социален фонд

Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Националния ученически екопарламент и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Национален ученически конкурс по фотография на тема ''Биоразнообразието на страната ни през моя обектив''


Покана за Общо събрание на НУЕП

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕКОПАРЛАМЕНТА - 22.10.2016 г.


Покана (.docx)


Доклад (.ppt)


Нов Управителен съвет (.docx)