Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Европейски съюзЕвропейския социален фонд

Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Националния ученически екопарламент и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Национален ученически конкурс по фотография на тема ''Биоразнообразието на страната ни през моя обектив''


Покана за Общо събрание на НУЕП

Покана за Общо събрание на НУЕП

Управителният съвет на Националния ученически екопарламент – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, кани членовете на Сдружението и своите съмишненици на Общо събрание, което ще се проведе на 19.11.2011г. в 11.00ч., в София, ройон Връбница, 74 СОУ “Г. Делчев”, 2 етаж, Конферентна зала /202/, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад на УС за отчетния период.
2. Приемане на финансов отчет.
3. Избор на нов УС.
4. Обсъждане и приемане на промени в Устава.
5. Организационни въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.