Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Европейски съюзЕвропейския социален фонд

Сайта е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Националния ученически екопарламент и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО ЕКОИЗЛОЖЕНИЕ
22,23 Април 2016г., гр. Варна


Националният ученически екопарламент, Община Варна и РИО Варна, със съдействието на НАОП „Николай Коперник“ организират Национално ученическо екоизложение, което ще се проведе на 22 и 23 април 2016 г., в гр. Варна, под патронажа на кмета на Община Варна – г-н Иван Портних.

Събитието е посветено на Международния ден на Земята – 22 април и на обявяването на гр. Варна за Европейска младежка столица – 2017 г.

Идеята на организаторите е ученическото екоизложение да се утвърди като традиционна национална проява, която да събира в навечерието на Деня на Земята деца и младежи, учители, родители, общественост от цялата страна, съпричастни към проблемите на околната среда и устойчивото развитие на страната ни.

По време на предстоящото екоизложение участниците ще представят свои идеи за оползотворяване на материали от природата, различни възможности и техники за ефективно използване на природните ресури. Ще бъдат обменени информация и идеи между ученици и учители от цялата страна. Ще се популяризира добрият опит. Ще се създадат контакти - основа на бъдещи партньорства.

Екоизложението ще бъде предшествано от Работна среща на директори на училища и ръководители на екоклубове с представители на институции и НПО на тема „Институции и НПО в полза на екологичното и природозащитно образование в българското училище“.

Каним директори на училища, ръководители на екоклубове, ученици, представители на НПО, институции и местната власт да вземат участие в Екоизложението.

За допълнителна информация: ekoparlament@abv.bg, тел: 0878 610840, Милка Джиджова


Покана (.pdf)

Програма (.pdf)

Формуляр за участие (.docx)