Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Финансиране

1. Информация за финансиране можете да намерите на страниците на посочените учреждения и организации:

- Асоциация на Българските Черноморски общини (АБЧО) www.ubbsla.org – финансиращи програми

- Министерство на околната среда и водите www.moew.government.bg – финансиране – конкурси;


2. Как да намерим партньори в Югоизточна Европа

От създаването си през април 2002 година ресурсния център SALTO-YUOTH South East Europe набира информация за различни организации от Югоизточна Европа работещи по младежки теми. Нещо повече, обикновеният списък на организации от страните в Югоизточна Европа вече е развит в активна онлайн база данни с възможности за онлайн регистрация и нанасяне на промени. Базата данни включва информация за общо 473 организации от Албания, Босна-Херцеговина, Хърватска, Македония и Сърбия и Черна гора. Търсачката е много добра, а страницата предлага и връзки към други организации работещо по младежки програми.

Базата данни можете да намерите на адрес: http://www.salto-y o uth.net/seepartnerfinding


3. Онлайн база данни по темата Управление в развиващите се страни и страни в преход

Онлайн база данни на Develeopment Gateway Faoundation: http://topics.developmentgateway.org/governance

Фондация Develeopment Gateway, първоначално създадена от Световната Банка, поддържа интерактивна онлайн база данни на ресурси и електронна общност от експерти по въпросите на управлението на развиващите се страни и страните в преход. Базата данни съдържа повече от 2 000 единици (статии, доклади, програми, книги, информация, новини, събития и др.) по различни важни теми, свързани с управлението. Голяма част от тези материали са свързани с Централна Азия и Централна и Източна Европа.

Сайтът е интерактивен, което ви дава възможност да изпращате материали и да споделите знанията си с други. Ще можете да се информирате своевременно относно най-важните събития в областта на управлението.

Не ви е необходима специална регистрация за да теглите информация от сайта. Ако искате да изпратите свой материал или да направите връзка към ваш материал натиснете бутона Become a Member и следвайте инструкциите.