Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Европейски съюзЕвропейския социален фонд

Сайта е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Националния ученически екопарламент и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ЕКОПАНАИР под надслов „Да живеем екологично, да намалим нашия екологичен отпечатък”

21.04.2012 г. Варна

Проявата е посветена на Деня на Земята – 22 април и се провежда по инициатива на екоклуба при ВТГ „Г.С.Раковски” с ръководител Нели Вичева. За организацията на проявата съдействат: Община Варна, Регионален ученически екопарламент – Варна, Дирекция ПП “Златни пясъци”, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

В Екопанаира са поканени да вземат участие ученици от варненските училища и училища от страната – членове на Екопарламента, учители, родители, представители на институции, НПО, местната общност. В проявата може да участва всеки, който има желание.

В продължение на три часа от 12.00 до 15.00, на входа на Морската градина участниците могат да представят своята работа по темата „Да живеем екологично” чрез информационни материали за раздаване, табла, плакати, модели, макети, екологични и интерактивни игри и др. За участниците в панаира са подготвени различни ателиета:

- „Изкуство от отпадъци”, (хартия, прежда, опаковки, …),
- „Моделиране с глина” на тема „Земята – наш дом”
- „Рисуване върху камък” – мотиви от природата.

В 16.00 часа за нас ще отвори врати Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Н. Коперник”, където ще ма възможност за обмяна на положителни практики между младежите и екоклубовете, ще бъде представена темата „ГМО – невидима заплаха”, а НАОП „Н. Коперник” ще подари на участниците в Екопанаира една незабравима лекция.

Може да заявите вашето желание за участие до 15.04.2012 г. на адрес: ecoparlament@abv.bg