Национален ученически екопарламентНационален ученически екопарламент

Обратно към Конкурси

П Е ТИ К О Н К У Р С
з а н а у ч н а р а з р а б о т к а
Под патронажа на Министъра на образованието и науката
ЗЕМЯТА
ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
посветен на
ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА - 22 АПРИЛ
и
ДЕНЯ НА МИНЕРАЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - 17 СЕПТЕМВРИ

с любезното съдействие на

Фондация „Еврика“
Международна фондация „ECO LIFE“

П О К А Н А

за участие в Петия конкурс за научна разработка

„ЗЕМЯТА — ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА“

Конкурсът протича в Националния музей „Земята и хората“ — София и е посветен на Деня на Земята — 22 април и Деня на минералното разнообразие — 17 септември. Организира се от Фондация „Земята и хората“ със съдействието на обществени формации, държавни институции, частни лица и фирми.

СЪЩНОСТ И ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Главните цели на конкурса са

- да насочи научните интереси на младите хора към изследването и съхраняването на неживата природа и разумното оползотворяване на минералните богатства на Земята;

- да съдейства, със средствата на науката и техно­логиите, за изграждане на устойчива ценностна система, недопускаща безогледно унищожаване на природните ресурси;

- да води към хармонични отношения между човека и природата чрез формирането на култура на устойчиво развитие, приемаща човека не като завоевател, а личност, носеща отговорност за състоянието на природата;

- да напомни, че както днешното, така и идните поколения имат равни права да ползват съхранената природа за своя жизнена среда и източник на суровини и енергия.

Конкурсът дава възможност на младите геолози, технолози и природолюбители да се приобщят към световното движение за изграждане на свят на устойчиво развитие, да получат подкрепа в усилията си да създадат разработка на високо научно ниво и възможност за развитие и изява на творческия си потенциал.

Фондация „Земята и хората“

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът се провежда в три категории:

I. Ученици - в две групи: 7-9 клас и 10-12 клас

ІІ. Студенти и аспиранти

ІII. Млади научни работници и специалисти

До 31.05.2005 г. авторите не трябва да са навършили 35 години (при авторските колективи се зачита средната възраст на участниците, като първият автор задължително е на възраст до 35 години).

Във ІІ и ІІІ категория се допускат всички разработки, касаещи науките за Земята.

ПРИМЕРЕН ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ

1. Изследване и опазване на природните богатства и средата за живот

1.1. Изследване и съхраняване на минералното разнообразие и фосилно богатство (Нови разкрития наминерали и фосили; Нови минерали от известни български находища; Сравнително изследване на минерали и фосили от находища в България и света и др.)

1.2. Опазване на природните ценности на България и родния край (Геоложки феномени; Ландшафти; Защитени видове и територии; Природонаучни краеведчески изследвания и сбирки, Екопътеки и др.)

1.3. Екологични проблеми на населените места (Замърсявания, Свлачища, Зелени площи и др.)

1.4. Методи за изследване по конкретни проблеми в отделните науките за Земята (познаване, приложение и резултати)

1.5. Новите информационни технологии и комуникации в изследванията от областта на науките за Земята (GIS, GPS, Аерокосмически изображения, Компютърна анимация, Интернет и др.)

2. Използване на природните ресурси в условията на техния дефицит

2.1. Нови свойства и възможности за приложение в България на минерални и отпадъчни суровини (Нови проявления на минерални суровини; Нови приложения на познати минерални суровини; Изследване на минерални отпадъци и др.)

2.2. Устойчиво използване на природните ресурси (минерални, водни, изкопаеми горива, почви, биоресурси, природно наследство и др.)

2.3. Технологии за ефективна преработ­ка на минерални и други природни суровини и оползотворяване на отпадъци

2.4. Енергетика и околна среда (Протокол от Киото, Ядрена енергетика, Алтернативни източници на енергия и др.)

СПЕЦИАЛНИ ТЕМИ

- Изследване на минерали от фондовете на НМ „Земята и хората“ (от НМ „Земята и хората“);

- Представяне на минерална (фосилна) колекция от даден район или находище (от Българска асоциация за съхраняване на минералното разнообразие);

- Карст, карстови феномени и пещерни образувания - изследване и опазване (от Българска федерация по спелеология)

РАЗРАБОТКИ

Научните разработки (публикации, фрагменти от дипломни и курсови работи, дисертации, научни теми, патенти, графики, изследователски доклади, проекти, сбирки с описание, карти с обяснителни записки, реферати и др.) се предста­вят на български език в обем до 10 стандартни печатни страници (пълен текст) и резюме (1 страница) . Допуска се използване на повече от една форма и помощни средства за представянето - CD, постери, диапозитиви и др.

За темата „Изследване и съхраняване на минералното и фосилно богатство на Земята“ е желателно част от описваните образци да се предоставят за съхранение и експониране в един от музеите на страната, в читалище или училище.

Представените разработки остават във Фондация „Земята и хората“ и могат да се ползват с идеална цел за учебната и експо­зиционна дейност на музеите в Бълга­рия. Приложенията се връщат на авторите.

Задължително е цитирането на използваната литература или други източници на информация.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Новост и актуалност на проблема; възможност за приложение на резултатите; оптимален и оригинален подход при решаване на поставения проблем; лично участие в изследователската работа.

ЖУРИРАНЕ

Наградите разпределя компетентно жури от две части (за ученици и за студенти и научни работници) с председател акад. Тодор Николов.

Решенията на журито са безуслов­ни и окончателни и не подлежат на промяна.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Наградените автори представят своите разработки и отговарят на въпросите на журито и публиката при награждаването в Националния музей „Земята и хората“.

При наличие на средства органи­заторите отпечатват отличените разработки.

НАГРАДИ

Наградният фонд от 1300 лв. включва:

Голяма награда на конкурса - 200 лв.

По категории и възрастови групи
млади научни работници
студенти и аспиранти

Категория ученици: група 10-12 кл.

Категория ученици:
група 7-9 кл.

Първа награда
100 лв.
80 лв.
60 лв
40 лв.
Втора награда
80 лв.
60 лв
45 лв.
30 лв.
Трета награда
60 лв
40 лв.
30 лв.
20 лв.
Поощрителни награди
40 лв.
20 лв.
15 лв.
10 лв.

Награди за учители и научни ръководители - 50 лв.

Заб. При финансова възможност за лауреатите ще бъде организирана еднодневна екскурзия до находища на минерали и фосили.

КАЛЕНДАР

Краен срок за получаване на разработките: 31.05.2005 г.

Рецензиране на представените разработки: 10.06.2005 г.

Обявяване на резултатите и награждаване: 20.06.2005 г.

Връщане на приложенията: м. юли 2005 г.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

фондация „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“

1421 София, бул. „Черни връх„ 4

за Научния конкурс

„ Земята - позната и непозната„

Десислава Делибалтова - секретар

тел./факс: 866 14 57; тел. 865 66 39

e-mail: ddelibaltova@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Попълнената заявка заедно с разработката и резюмето се изпращат до Секретариата на конкурса от 22.04.2005 г. до 31.05.2005 г.

Мoжете да свалите заявката за участие.