Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Европейски съюзЕвропейския социален фонд

Сайта е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Националния ученически екопарламент и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ГОДИШНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКОПАРЛАМЕНТА
27-28.11.2015 г.

Управителният съвет на Националният ученически екопарламент кани членовете на Сдружението и свои съмишленици на Общо събрание, което ще се проведе на 28.11.2015 г. от 9.00 часа, в Голямата зала на Центъра за подготовка на ученици за олимпиади на МОН (гр. София, бул. "Драган Цанков" 21А).

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на УС за периода 2012 – 2015 г.
2. Приемане на финансов отчет.
3. Избор на нов Управителен съвет.
4. Обсъждане и приемане на промени в Устава.
5. Организационни въпроси.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Общото събрание ще бъде предшествано от информационна среща за ръководители на екоклубове и директори на училища в мрежата на Екопарламента, на тема Възможностите на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г."

Срещата ще се проведа на 27.11.2015 г. също в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади на МОН. Ще бъдат прадставени Възможностите на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г." и Индикативната годишна работна програма на тази оперативна програма за 2016 година. Ще се обсъдят идеи за проектни предложения на Екопарламента за финансиране.

Програма (.docx)

Списък на участниците (.docx)

Отчетен Доклад (.ppt)

Презентация - ОП НОИР (.pptx)

Календарен План (.docx)

Управителен Съвет (.docx)

Решения на ОС (.docx)

Вашите Отговори (.docx)