Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент


Европейски съюзЕвропейския социален фонд

Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Националния ученически екопарламент и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


Резултати от националния ученически конкурс по фотография на тема ''Въображението на природата''

Кои сме ние

Националният ученически екопарламент (НУЕП) е младежка неправителствена организация, създадена през октомври 2001г. по проект на екоклуб „Гея“ при 74СОУ „Гоце Делчев“ — София, финансиран от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа.

Решение за създаването взимат представители на 22 екологични клуба от страната. НУЕП е създаден като организация, която да обединява, да подпомага, да координира и отстоява позициите на младите хора в област околна среда. Да им дава възможност да общуват, да обменят идеи, информация и положителни практики, да работят заедно за решаване на местни екологични проблеми.

В продължение на една година Екопарламентът функционира като неформална структура.

Това е период, доказващ желанието, възможностите и готовността на младите хора и техните ръководители да се обединят около идеята за принос в решаване на екологични проблеми в страната ни, с цел — опазване на околната среда.

През ноември 2002г. на Сесия на Екопарламента, по предложение на ученици и ръководители е взето решение за учредяване на Сдружение „Национален ученически екопарламент“, регистрирано по ЗЮЛНЦ, работащо в обществена полза. Учредители са: учители (ръководители на екоклубове) от цялата страна, директори на училища, научни работници.


След 15 години всеотдайна работа с деца, младежи и учители от цялата страна, с решение на Общото събрание от 22.10.2016 г., Милка Джиджова беше освободена от ръководната роля на председател на Управителния съвет на Националния ученически екопарламент и единодушно избрана за почетен председател на Екопарламента.


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОФОРУМ – 2-4 ЮНИ 2017 Г., СЛИВЕН


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ, КАРИКАТУРА И КОЛАЖ
"ЗАЩИТИ МЕ – ЗА ДА ТЕ ИМА" – 2017 Г.


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕКОПАРЛАМЕНТА - 22.10.2016 г. - Покана
15 години НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ – 21.10.2016 г.


НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕКОПАРЛАМЕНТА - 3, 4 Юни 2016 година


НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО ЕКОИЗЛОЖЕНИЕ – 22, 23 Април 2016, Варна


НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРСИ 2016 година


ГОДИШНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ – 27.11.2015 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕКОПАРЛАМЕНТА - 28.11.2015 г.


НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
"СВЕТЛИННИ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДАТА" 2015 година


НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

ЛИТЕРАТУРА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
И ФОТОГРАФИЯ
Краен срок: 31 Юли 2014 г.


ЛЯТНА АКАДЕМИЯ: ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО 7 – 11 Юли 2014г.